ترمو كوپل ها وترمو رزيستانس هاThis is a featured page

اول ترموكوپلها وانواع آن


ترمو كوپل ها وترمو رزيستانس ها - Sangesh co ترمو كوپل ها وترمو رزيستانس ها - Sangesh co ترموكوپل:از دو فلز
غير همجنس تشكيل شده كه با حرارت بار الكتريكي در فلزها مرتب ميشود و بين دو فلز
اختلاف پتانسل به وجود ميايد پتانسلي كه در ترموكوپلها وجود ميايد زياد نيست و
حداكثر 50 ميلي ولت ميباشداتصال ترموكوپل
  • باتوجه به تعريف فوق انواع ترموكوپل را كه توان ساخت آنهارا داريم به شرح زير معرفي كرده وانتخاب ان را نسبت به درجه حرارت مورد استفاده مشتريان عزيز توضيح داده ايم كه اميد است در انتخاب بازديد كننده گان عزيز موثر واقع گردد. Type K -- Chromel (Nickel-Chromium Alloy) / Alumel (Nickel-Aluminium Alloy) This is the most commomly used "general purpose" thermocouple. It is low cost and, owing to its popularity, it is available in a wide variety of probes. They are available in the −200 °C to +1200 °C range. The type K was specified at a time when metallurgy was less advanced than it is today and consequently characteristics vary considerably between examples. Another potential problem arises in some situations since one of the constituent metals is magnetic (Nickel). The characteristic of the thermocouple undergoes a step change when a magnetic material reaches its Curie point. This occurs for this thermocouple at 354°C. Sensitivity is approximately 41 µV/°C. Type E -- Chromel / Constantan (Copper-Nickel Alloy) Type E has a high output (68 µV/°C) which makes it well suited to cryogenic use. Additionally, it is non-magnetic. Type J -- Iron / Constantan Limited range (−40 to +750 °C) makes type J less popular than type K. The main application is with old equipment that cannot accept modern thermocouples. J types cannot be used above 760 °C as an abrupt magnetic transformation causes permanent decalibration. The magnetic properties also prevent use in some applications. Type J's have a sensitivity of ~52 µV/°C. Type N -- Nicrosil (Nickel-Chromium-Silicon Alloy) / Nisil (Nickel-Silicon Alloy) High stability and resistance to high temperature oxidation makes type N suitable for high temperature measurements without the cost of platinum (B, R, S) types. They can withstand temperatures above 1200 °C. Sensitivity is about 39 µV/°C at 900°C, slightly lower than a Type K. Designed to be an improved type K, it is becoming more popular. Thermocouple types B, R, and S are all noble metal thermocouples and exhibit similar characteristics. They are the most stable of all thermocouples, but due to their low sensitivity (approximately 10 µV/°C) they are usually only used for high temperature measurement (>300 °C). Type B -- Platinum 30% Rhodium / Platinum 6% Rhodium Suited for high temperature measurements up to 1800 °C. Type B thermocouples (due to the shape of their temperature-voltage curve) give the same output at 0 °C and 42 °C. This makes them useless below 50 °C. Type R -- Platinum 13% Rhodium / Platinum Suited for high temperature measurements up to 1600 °C. Low sensitivity (10 µV/°C) and high cost makes them unsuitable for general purpose use. Type S -- Platinum 10% Rhodium / Platinum Suited for high temperature measurements up to 1600 °C. Low sensitivity (10 µV/°C) and high cost makes them unsuitable for general purpose use. Due to its high stability, type S is used as the standard of calibration for the melting point of gold (1064.43 °C). Type T -- Copper / Constantan Suited for measurements in the −200 to 350 °C range. Often used as a differential measurement since only copper wire touches the probes. As both conductors are non-magnetic, type T thermocouples are a popular choice for applications such as electrical generators which contain strong magnetic fields. Type T thermocouples have a sensitivity of ~43 µV/°C. Type C -- Tungsten 5% Rhenium / Tungsten 26% Rhenium Suited for measurements in the 32 to 4208°F ((0 to 2320°C). This thermocouple is well-suited ترموكوپلها بر اساس كاربرد ويژه ممكن است با اتصال به بدنه يا بدون اتصال به بدنه باشد مانند شكل زيز:Grounded Thermocouple Ungrounded Thermocouple Exposed Thermocouple
با توجه به اينكه تا حدودي با ترموكوپل وانتخاب آن نسبت به درجه سانتيگراد مورد استفاده آشنا شديم حال ميتوانيم به طور علمي ترموكوپل مورد مصرف خودمان انتخاب نماييم. به دليل انتخاب آسان جدول زيررا مشاهده ونسبت به انتخاب ترموكوپل دماي حد اكثر در جدول زير قيد شده است سعي كنيم 150 درجه كمتر از درجه قيد شده را براي مصرف در نظر بگيريم چون منظور جدول زير براي دايم كار نيست براي تست فوري دما است.
Thermocouple Type Names of Materials Useful Application Range
B Platinum30% Rhodium (+) Platinum 6% Rhodium (-) 2500 -3100F 1370-1700C
C W5Re Tungsten 5% Rhenium (+) W26Re Tungsten 26% Rhenium (-) 3000-4200F 1650-2315C
E Chromel (+) Constantan (-) 200-1650F 95-900C
J Iron (+) Constantan (-) 200-1400F 95-760C
K Chromel (+) Alumel (-) 200-2300F 95-1260C
N Nicrosil (+) Nisil (-) 1200-2300F 650-1260C
R Platinum 13% Rhodium (+) Platinum (-) 1600-2640F 870-1450C
S Platinum 10% Rhodium (+) Platinum (-) 1800-2640F 980-1450C
T Copper (+) Constantan (-) -330-660F -200-350C متعاقبآ جداول كاليبراسيون ترموكوپلهارا ارايه خواهيم نمود
ترمورزيستانس هاي RTD RTD بر اساس این مشخصه کار می کند که مقاومت فلز با تغییر دما تغییر می کند، از این ایده استفاده شد که مقدار تغییر دما، به تغییر مقاومت تبدیل شود. طبیعتا از فلزاتی استفاده می شود که حساسیت بالاتری داشته باشند. عموما آن را با فلزاتی چون پلاتین، نیکل، آلیاژنیکل-آهن و مس می سازند که هر کدام برای کاربردی استفاده می شوند. ازمقاومتهای حرارتی مسی در ژنراتورها و ترانسفورمرها استفاده می کنند، همانطور که در نموادار آمده است نیکل و آلیاژ نیکل آهن، نسبت به پلاتین در باز دمایی کمتری خطی اند و پلاتین در بازدمایی بیشتری خطی است که باز دمایی آن تا800درجه سانتیگرادخطی میباشد و نیکل40 - تا 300 درجه سانتیگراد است و آلیاژنیکل آهن در مصارف محدود و خاصی استفاده می شوند. به جهت خصوصیاتی چون خطی بودن ( خطی تر نسبت به دیگر فلزات) پایدار بودن، دقت و... در صنعت از پلاتین استفاده می شود.پلاتین بر اساس استاندارد « دین» ( Deutsches Institut fur Normung DIN) به دو درجه A و B تقسیم شده است. Grade A: t = +- (0.15+0.002.|t|) -200 to 650(°C) Grade B: t = +- (0.30+0.005.|t|) -200 to 850(°C) از بیشتر در کارهای آزمایشگاهی استفاده می شود
به طور عمده توليدات ما شامل كليه ترموكوپلهاي كارخانجات سيمان كارخانجات چيني -شيشه -صنايع فولاد-توليدات پتروشيمي وسيستمهاي كنترل سردخانه اي ميباشد.بنابر اين ما علاوه برتوليدات ترموكوپلها سيستمهاي كاليبراسيون دما در محل كارخانجات وهمچنين سيستمهاي نرم افزاري كنترل دما ومنحني هاي پروپرشنال ميباشد.م

sangeshco@hotmail.com
خيابان سميه پلاك 17 طبقه دوم واحد6 تهران
00982188814049 fax
00982133903918-88838972 tell


garmiran
garmiran
Latest page update: made by garmiran , Jan 10 2009, 8:29 PM EST (about this update About This Update garmiran Edited by garmiran

12 words added
7 words deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.